Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
You have to die a few times before you can really live.
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
patos
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
patos
0189 d245
Bukowski
patos
5191 3a44
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viadogs dogs
patos
patos
patos
8681 4a97 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaidylla idylla
patos
4885 fbba
Reposted fromacv acv viaPoranny Poranny
2568 0def

magic-of-eternity:

Art by Clare Elsaesser

7953 1c5f 500
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
patos
6655 4784 500
patos
7231 1eb7
patos

"Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem."

Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadrozdzi drozdzi
patos
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viaune-raconteuse une-raconteuse
patos
Reposted fromtoft toft viaune-raconteuse une-raconteuse
patos
9356 b5f5 500
Reposted byRoaraAvis RoaraAvis
patos
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viadrozdzi drozdzi
7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPoranny Poranny
patos

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl