Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
3752 c245 500
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
patos
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
patos
5596 5257
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
patos
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viamodalna modalna
patos
8825 871b 500
Reposted fromexistential existential
patos
Znowu palę przy oknie,
Ty w łóżku udajesz, że śpisz.
Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz,
Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść.
— Miuosh
patos
2576 2f70 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
patos
patos
2609 5728 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapomruki pomruki
patos
1248 5ced
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viapotatos potatos
patos
patos
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viapomruki pomruki
patos
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
patos
3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaidylla idylla
patos
3025 57e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
patos
3242 7ade
doggo acrobatics
Reposted fromkopytq kopytq viadancingwithaghost dancingwithaghost
patos
4115 f5f9
Reposted fromnyaako nyaako viaprzeblyski przeblyski
patos
patos
Reposted fromdobby dobby viaszydera szydera
patos
Reposted fromfungi fungi viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl