Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
7747 1355 500
Reposted fromgaf gaf viahardkorwey hardkorwey
patos
patos
8873 79a2 500
Reposted fromexistential existential
patos
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
patos
9750 e58b 500
Reposted fromregcord regcord viaPoranny Poranny
patos
9608 3dc5 500
Reposted frompalesoap palesoap viahardkorwey hardkorwey
patos
0337 6d8e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viahardkorwey hardkorwey
patos
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapotatos potatos
patos
4790 0106
patos
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
patos
patos
3165 9348 500
patos
patos
7993 5385 500
patos
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
patos
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreymouse greymouse
patos
4214 11c5
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
patos
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
patos

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
patos
9147 8cf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl