Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaszydera szydera
patos
Wyślij w kosmos swoją wdzięczność, niech nie pozostanie bez echa, niech wraca, niech rozweseli innego człowieka.
patos
7134 4a70
patos
5411 73fc 500
patos
Co ludzie zwykle nazywają swym losem, jest przeważnie ich własną głupotą.
— Arthur Schopenhauer
patos
patos
1875 bd4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viamodalna modalna
patos
Reposted fromFlau Flau viakaotik kaotik
8149 cce4
patos
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
patos
5791 f6e6 500
patos
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viadancingwithaghost dancingwithaghost
patos
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
patos
8927 efd5
0612 6fd5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPoranny Poranny
patos
1835 fb14 500
patos
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
patos
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
patos
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl